Hledej
Kontakty
Slovensky
Přihlásit
Prázdný košík
Menu

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Firma AVAR-YACHT s.r.o. (Správca OÚ), prevádzkovateľ internetového obchodu www.avaryacht.sk prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné a budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim. Predávajúci postupuje tak, aby dotknutá osoba (kupujúci) neutrpel ujmu na svojich právach a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov (kupujúceho).
Firma AVAR-YACHT s.r.o. (Správca) sa zaväzuje, že sa pri nakladaní s osobnými údajmi bude riadiť zákonom o ochrane osobných údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré kupujúci poskytuje dobrovoľne na účely objednávky sú zhromažďované, spracovávané iba na účely uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim v súlade s platnými zákonmi Slovenskú republiky a uchovávajú iba na čas nevyhnutne potrebný podľa platnej slovenských právnej legislatívy.

Žiadny z poskytnutých osobných údajov nebude zverejnený alebo poskytnutý tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s dodaním či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (zmluvný prepravca, peňažný ústav).

Poskytované osobné údaje v rámci uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim (realizácia obchodnej transakcie):
- Meno a priezvisko
- Doručovacia, fakturačná adresa a sídlo firmy
- IČO
- DIČ
- Telefónne číslo
- e-mailová adresa
- Číslo bankového účtu

Keďže sú vyššie uvedené osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodné transakcie, nie je nutný výslovný súhlas od dotknutej osoby (kupujúceho).

V rámci reklamačného konania sú vyžadované tieto osobné údaje:
- Meno a priezvisko
- Adresa
- Telefónne číslo
- Emailová adresa
- Podpis
Všetky vyššie uvedené osobné údaje sú spracovávané iba za účelom spracovania reklamácie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a uchovávajú iba na čas nevyhnutne potrebný podľa platnej slovenských právnej legislatívy.

 

Práva Subjektu údajov (kupujúceho):

- právo na prístup k svojim osobným údajom
- právo na opravu svojich osobných údajov
- právo na vymazanie svojich osobných údajov (ak na strane správcu neexistuje oprávnený záujem na spracovanie osobných údajov)
- právo na prenos osobných údajov
- právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (v prípade, že sa domnieva, že neexistuje oprávnenie záujem na strane správcu na spracovanie jeho osobných údajov)
- právo obrátiť sa na Úrad pre spracovanie osobných údajov (ÚOOÚ)

 

Kupujúci môže svoje práva uplatniť písomnou formou na adrese:

AVAR-YACHT, s. r. o.
Za řekou 815
66471 Veverská Bítýška
Česká repulika

tel.: +420 546 428 015

e-mail: yacht@avaryacht.cz

Čeština
cz
Slovak
sk